Termékkategóriák
Kiemelt termékek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szerződés létrejötte, hatálya és tárgya

1. A szerződés bármely személy (mint Vevő) Bohémia Bútor Kft. (mint Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, és előleg megfizetésével lép hatályba. A rendelés leadásával az Eladó visszaigazolást küld, azonban ez nem jelenti a Vevő által leadott rendelés elfogadását. Az Eladó köteles a megrendelt bútor(okat) a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a létrejött szerződés feltételeit, különösen az árat, és a szállítás feltételeit nem változtatja. A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek, és egyben tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért, felelősséggel tartozik.

2. Jelen szerződés az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező megrendelésen megjelölt bútor(ok)ra vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorról kapott bármely leírás, ismertető tájékoztatás között eltérés van, úgy a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak. Bizonyos bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a sorozatgyártásban valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

A megrendelés szabályai:

3. A Vevő választása szerint a bútort a Webáruházban vagy az Eladó üzletben kiállított minta, katalógusból, színminta alapján rendelheti meg. Amennyiben a Vevő a bútort színminta alapján rendeli meg, úgy jelen megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy a bútor típusát, színét, kódszámát, méretét, illetve a kárpit színét, kódszámát ellenőrizte, és azt elfogadja.

200 000 FT ALATTI VÁSÁRLÁS ESETÉN NEM KÉRÜNK ELŐLEGET.

A  webáruházban leadott megrendelések 200 000 Ft felett, a bruttó vételár kb.20%-ának megfelelő előleg befizetésével válnak érvényessé.

A teljesítés módja és alakisága:

4. Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort a szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon, értesítette. Amennyiben a Vevő a bútort átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési címet bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltozásról az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

Átadás-Átvétel:

5.1. Az átadás-átvátel a Vevő értesítést követő 10 munkanapon történik az Eladó telephelyén vagy igény esetén - külön díjazás ellenében - házhoz szállítással. Az Eladó, amennyiben azt a Vevő kéri, külön ellenértékért vállalja a bútor Vevő részére történő házhoz szállítását és összeszerelését. A szállítás és az összeszerelés feltételeiről és díjáról a felek külön állapodnak meg.

Személyes átvétel: 1106 Budapest, Keresztúri út 202-206.

5.2. Az átadás-átvétel feltétele, hogy a Vevő a vételárhátralákot  - vagy az üzletben személyesen vagy házhoz szállítás esetén az átadás-átvétel előtt - maradéktalanul megfizette.

5.3. A bútor átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a megrendelésnek. E körben a Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagoló dobozok telítettségét, a vitrin-, és üvegalkatrészeket. (Vevő tudomásul veszi, hogy az átvétel után eltörött üvegelemeket az Eladó csak térítés ellenében tudja pótolni!) Amennyiben a bútor megfelel a megrendelésnek, úgy ezt a Vevő a bútor átvételénél köteles aláírásával igazolni. A Vevő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 8 napon belül írásban - jegyzőkönyv felvételével - kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.

Az árut 4 hétig díjmentesen tároljuk, amennyiben ez idő alatt az áru elszállítására nem került sor, minden megkezdett héten 2.000.- Ft tárolási díjat számolunk fel.

Kárveszély:

6. A bútor átadásával, vagy az 5. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át.

Fizetési feltételek:

7. A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár befolyt az Eladóhoz. Vevőnek nincs joga vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni, kivéve azokat, melyeket Eladó elismert vagy bíróság jogerősen megállapított. Rendelés esetén 20% előleget kérünk az áru mennyiségétől és terjedelmétől függően.

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az árváltozástatás jogát fenntartjuk. Az árak tartalmazzák a törvényben előírt Áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás:

8. A fogyasztót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20.§ szerint megilleti az indoklás nélküli elállás joga 14 napon belül.

A fogyasztó elállási jogát:

a.) termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

aa.) a terméknek,

ab.) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 20.§-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: info@bohemiabutor.hu, 1161 Budapest, Ottó u. 40.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Bohémia Bútor Kft.

Cím: 1161 Budapest, Ottó u. 40.

Alulírott/ak        kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén).

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát 14 napon belül elküldi. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik az egyedi szállításokra.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 22.§-nak megfelelően elállás vagy felmondás esetén az Eladó a foyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező múdon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többlet díj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott Bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül bútorszállításra szakosodott fuvarozó útján, a termék sérülésmentességét biztosító csomagolásban visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A visszaküldött bútor nem lehet összeszerelve, az eredeti csomagolásában kell lennie.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére (1161 Budapest, Ottó u. 40.) kell visszaküldeni.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

  • olyan előre nem gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezetten kérésére állítottak elő, vagy
  • olyan termék esetébe, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okoból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza.

A bútorok elemes rendelése, és a kárpitos bútorok szövetválasztéka miatt, amit az Ön igényeinek megfelelően állítanak elő egyedinek minősülnek. A visszavásárlási kötelezettség az egyedi termékekre nem vonatkozik!

Szavatosság és jótállás:

9. A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül- jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk., illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén a jótállás időtartama a teljesítéstől számított 1 év az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet lehetővé tesznek. A Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazóló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. Az Eladó mentesülhet a Vevő szerződéstől való elállásra vagy megfelelő árcsökkenésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül hibátlanra cseréli ki. Továbbá Eladó mentesülhet a Vevő megfelelő árcsökkenésre vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a Vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítani, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetők vissza:

  • a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútorkezelési-, használati-, illetve karbantartási utasításokat
  • a szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervízben végezték el,
  • a bútort átalakították, megváltoztatták,
  • valamilyen alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,
  • a Vevő által eszközölt szállítás közben történt sérülésekért az Eladó felelősséggel nem tartozik,
  • a lapra szerelt bútorok elemei és alkatrészei a Vevő vagy az általa megbízott személy összeszerelése közben sérültek meg (ebben az esetben a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor).

Adatkezelési nyilatkozat:

10. Az egyszerubutor.hu webáruház adatait a Bohémia Bútor Kft. kezeli. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések elkülönítve, beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvényben előírtaknak jár el.

A megrendelt bútorok szállítási ideje átlagosan 4 - 12 hét.

Az esetleges beszállítói késésért, kártérítési felelősséggel nem tartozunk.

A megrendelt bútorok szállítási határidejének módosítási jogát fenntartjuk!

A gyártók és a Nagykereskedések által megadott szállítási idő esetleges be nem tartásáért felelősséget nem vállalunk!

 

A webaruhaz webshop-ot a Bohémia Bútor Kft. működteti, melynek

Székhelye:

1161 Budapest, Ottó u. 40.

Telephely: 1074 Budapest, Dohány u. 14.

Képviselőjének neve:

Laszkovszkyné Szita Margit

Telefonszáma:

+36 (1) 412 1174

Telefonos ügyfélszolgálat száma

+36 (1) 412 1174

E-mail címe:

info@bohemiabutor.hu

Számlaszáma:

11708001-20533533-00000000 (OTP Bank)

Adószáma:

12644171-2-42

Cégjegyzék száma:

Cg.01-09-696422/5

Statisztikai számjele:

1264471-4759-113-01

Tárhely szolgáltató:

Kampányfelülegyelet Magyarország Kft.

1022 Budapest, Tövis u. 32/C.

Regisztráció

A Bohémia Bútor Kft. web-shopjában való böngészéshez, a szöveges tartalmak, vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció.

Bármilyen áru megrendelése előtt nem szükséges regisztrálnod rendszerben. A regisztráció során meg kell adnod a neved, a kívánt szállítási címet, e-mail címedet és telefonszámodat. Ezen adatok megadása a rendelés teljesítéséhez szükséges.

Az adatok helyességét bármikor ellenőrizheted és módosíthatod, törölheted jóváhagyás előtt. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem módosíthatók. Minden új megrendelés előtt adataidat természetesen módosíthatod.

Személyes adataid megadása után a rendszer egy e-mailt fog küldeni neked az általad megadott e-mail címre, amiben megküldjük a személyes azonosítódat és jelszavadat. Az 'Felhasználónév' az e-mail címed, míg a jelszó egy betűkből és számokból álló kombináció. Ezt a jelszót később módosíthatod a baloldalon megjelenő ’Profil’ menüpont alatt.

A Bohémia Bútor Kft. az általad megadott információkat a vonatkozó adatvédelmi törvény betartásával, kizárólag írásbeli információ küldéséhez, a rendelési folyamat megkönnyítéséhez, valamint probléma esetén, a Veled való kapcsolatfelvételhez használja.

Megrendelés

Az egyes termékek mellett feltüntetett árak az ÁFA-t igen, de a házhozszállítás költségeit nem tartalmazzák.

A weboldalon látható képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

A megrendelés elküldése előtt bármikor megváltoztathatod, ellenőrizheted a kosarad tartalmát a jobb felső sarokban található menüpontra klikkelve. Ha az adatok jóváhagyása után a megtöltött kosarat rákattintással elküldöd, rendszer a ’Pénztár’-hoz irányít. A megrendelési folyamat a {4} lépésig, azaz a megrendelés jóváhagyásáig bármikor megszakítható, de a megrendelés, illetve annak összetétele, a jóváhagyás után már nem módosítható.

A rendszer a megrendelésről egy visszaigazoló e-mailt küld. Munkatársunk csakis abban az esetben veszi fel veled a kapcsolatot telefonon, vagy e-mailben, ha valamilyen nem várt probléma lépne fel.

Fizetési módok

A fizetési módnál a Banki előreutalást kell választani.

Előleg kb. 20%. Az előleg beérkezésével tudjuk teljesíteni a rendelést.

A fizetés történhet átutalással vagy készpénzzel az Bemutatótermünkben.

Mód van a termék személyes átvételére is, előzetesen egyeztetett időpontban a Bohémia Bútor Kft. budapesti raktárában.

Nyitva tartás: hétfő - péntek 9:00 - 17:00 óra között.

Átutalás esetén a következő bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét: 11708001-20533533-00000000 . Ha a megrendelt áru vételárát 1 héten belül nem utalják át, úgy munkatársunk megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázza a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

Házhozszállítás 

Megrendelt árukat Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, viszont kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni.

Rendelésedet bármely napon, bármely időben feladhatod, rendszerünk azt automatikusan feldolgozza és visszaigazolja. A megrendelés státuszának változásáról e-mailt küldünk.

Személyes Áruátvétel

A megrendelt termékek személyesen is átvehetők budapesti raktárunkban (1106, Budapest, Keresztúri út 202-206.). Amennyiben ezt a lehetőséget választod, a rendelési folyamat 'Szállítási Módok' menüpontjában. 

Ha bármiféle kérdésed, kérésed, észrevételed, vagy problémád lenne cégünk működésével, az általunk forgalmazott termékekkel kapcsolatban, kérjük jelezd azt nekünk. Fordulj hozzánk bizalommal hétfőtől péntekig, 10.00-18.00 óra között a 06 (1) 412 1174 telefonszámon.

Köszönjük figyelmedet, és jó vásárlást kívánunk!